Partners

MAKS VZW

Maks vzw is een non profit organisatie erkend is als niet-formeel centrum voor volwasseneneducatie en jeugdcentrum. Sinds 1999 stelt Maks vzw mensen in staat om hun eigen succesverhaal te creëren. Maks vzw vestigde zich in één van de meest achtergestelde wijken van Brussel, Kuregem. Inwoners hier hebben vaak een immigranten- of vluchtelingenachtergrond. Op een bevolking van ongeveer 25.000 mensen, verspreid over slechts 2 km2, zijn er meer dan 170 verschillende nationaliteiten. De werkloosheidscijfers (ongeveer 30%) en het analfabetisme scoren hoog. Recentelijk steeg de jeugdwerkloosheid tot een alarmerende 52%. Het gemiddelde inkomen per persoon ligt onder de 700€ per maand, dat is minder dan de helft van het gemiddelde van het Brussels Gewest.

Maks vzw biedt twee open ICT-leercentra waar mensen gratis cursussen of workshops op maat kunnen volgen. Door de drempels zo laag mogelijk te houden, moedigen we mensen aan om hun digitale vaardigheden uit te breiden om actief deel te nemen aan de maatschappij van de 21ste eeuw. Ons doel: sociale mobiliteit bevorderen door digitaal analfabetisme te bestrijden. Mensen uit kansengroepen voelen zich aangetrokken tot digitale media en zijn zich er tegelijkertijd van bewust dat ze het risico lopen om sociaal en/of digitaal uitgesloten te worden. Maks vzw is gespecialiseerd in het gebruik van digitale media om kansarme en kwetsbare groepen een stem te geven en hen tegelijkertijd uit te nodigen in een levenslang leerproces en een inclusieproces.

We werken met verschillende methodologieën.

Digital storytelling

Digital Storytelling (DST) is een methode die ervoor zorgt dat de verhalenverteller een persoonlijk verhaal vertelt over een maatschappelijk probleem en zo de kijker tot empathie beweegt. A digital story is a personal narrative with still images and a voice-over. De verteller geeft zijn mening of standpunt, waardoor het publiek gaat nadenken over dit onderwerp en werkt aan sociale verandering. Een digitaal verhaal is een filmpje van 2-3 minuten gemaakt met stilstaande beelden en een voice-over.

Computational thinking en de methode van het MIT Lifelong Kindergarten zorgen ervoor dat kinderen en jongeren op zoek gaan naar alle mogelijke antwoorden op codeerproblemen.

Een mix van traditioneel design thinking gecombineerd met het aanleren van digitale basisvaardigheden voor volwassenen of jongeren. In een workshop van 60 uur analyseren de deelnemers een maatschappelijk probleem, gaan op zoek naar een oplossing, checken de oplossing bij het doelpubliek en maken een filmpje als call to action.

Steam activities

Sinds 2015 runt Maks vzw een codeerschool voor kinderen en jongeren vanaf 8 jaar tot 20 jaar. The methodology is based on the learning of computational thinking (plugged and unplugged) and the pedagogy of the Lifelong Kindergarten developed by MIT: cultivating creativity with projects, passion, peers and play. de creatieve capaciteiten ontwikkelen die nodig zijn om te gedijen in de snel veranderende maatschappij van vandaag.

Link: https://maksvzw.org/


CESIE

CESIE is een Europees centrum voor studies en initiatieven opgericht in 2001 en heeft als missie om onderwijsvernieuwing, -participatie en -groei te bevorderen. CESIE is actief op verschillende onderwijsgebieden met als doel mensen, het maatschappelijk middenveld, de private en publieke sector te betrekken, nieuwe onderwijsmethodologieën te onderzoeken en te testen om beter aan de sociale behoeften tegemoet te komen.

CESIE bevordert ook de interculturele dialoog tussen mensen van over de hele wereld en versterkt de capaciteiten en waarden van iedereen. CESIE werkt met verschillende doelgroepen, waaronder kansarme, gemarginaliseerde doelgroepen, met als algemeen doel het ontwikkelen van effectieve en inclusieve benaderingen voor de doelgroepen. De belangrijkste activiteiten die CESIE uitvoert, met name op het gebied van migranten, vluchtelingen en asielzoekers, zijn:

  • Het ontwikkelen van een leer- en trainingsaanbod voor alleenstaande minderjarigen, jonge en volwassen migranten op het gebied van ICT, inzetbaarheid, rechten en verantwoordelijkheden, ondernemerschap
  • De competenties van leerkrachten, schoolpersoneel en opvoeders versterken en vergroten, zodat ze diversiteit beter kunnen benaderen door middel van methodologieën voor kritieke incidenten; trainingen in intercultureel bewustzijn en gevoeligheid”.
  • Promoting an inclusive society by encouraging the active participation of local and migrant communities through awareness-raising campaigns

Link: https://cesie.org


CARDET

CARDET is het toonaangevende onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in het Middellandse Zeegebied met wereldwijde expertise op het gebied van onderwijs, jeugdhulp en empowerment, digitale vaardigheden en capaciteitsopbouw. CARDET is het grootste onafhankelijke centrum zonder winstoogmerk op Cyprus en is onafhankelijk aangesloten bij universiteiten en instellingen uit de hele wereld, zoals Yale University, de Universiteit van Nicosia en de International Council of Educational Media.

Ons team heeft onlangs in samenwerking met EAEA de strategie voor een leven lang leren 2021-2027 voor Cyprus ontwikkeld, waarbij verschillende ministeries, overheidsinstanties, sociale partners en publiek/private belanghebbenden betrokken waren.

CARDET heeft meer dan 500 initiatieven afgerond op het gebied van onderwijs, empowerment van jongeren, inclusie, digitale transformatie en digitale vaardigheden, groene transitie, gezondheid en welzijn, duurzame ontwikkeling, innovatie en ondernemerschap. CARDET brengt een internationaal team van deskundigen samen met tientallen jaren wereldwijde expertise in onderwijsonderzoek en -ontwikkeling.

Leden van ons team, de raad van bestuur en de adviesraad hebben vooraanstaande posities bekleed bij organisaties als UNESCO, Commonwealth of Learning, OECD, Google en de American Educational Research Association.

Link: https://www.cardet.org/


JOVESÓLIDES

Jovesólides is een NGO die zich inzet voor jongeren in een kwetsbare gemeenschap in de omgeving van de stad Valencia. Het werk en de projecten van deze organisatie zijn voornamelijk gericht op jongeren als doelgroep, maar er wordt ook aandacht besteed aan allerlei soorten kwetsbare gemeenschappen en de samenleving in het algemeen als het gaat om het bevorderen van een nieuwe visie op sociale integratie en sociale inclusie. Deze organisatie heeft ervaring in verschillende werkgebieden zoals:

  • E-inclusie, inclusief arbeidsinclusie van kwetsbare gemeenschappen
  • Sociaal bewustzijn / Educatie voor ontwikkeling en vrijwilligerswerk, ook inhoud gericht op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)
  • Social awareness / Education for development and volunteering, also content focused on the Sustainable Development Goals (SDGs)
  • Sociaal ondernemerschap en sociale innovatie, als een van de belangrijkste gebieden ontwikkeld door de organisatie, zijn ook opgenomen in de voorgaande gebieden.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est jovesolides.png.

Link: https://jovesolides.org/